Posted on 16 พ.ค. 2019

My Peace Yoga

ขอบคุณ ครูสุธรรม และครูหยก ที่นำพาให้พวกเรา
เข้าถึงสิ่งที่ละเอียดละอ่อนขึ้นในหนทางแห่งโยคะนี้
Pranayama Workshop By Kru Sutham

"ปราณะ หมายถึง ลมหายใจ ส่วนคำว่า อยามะ หมายถึง การควบคุม
ปราณายมะคือการควบคุมลมหายใจ
และมีประโยชน์ในแง่มุมของการฝึกกลการรหายใจให้มีประสิทธิภาพ

ปตัญชลีโยคะสูตร ได้กล่าวไว้ว่า โยคะเป็นไปเพื่อดับการปรุงแต่งของจิต
คือการให้ความสำคัญกับการจัดการกับ จิต เป็นสำคัญ

ในเมื่อแก่นสารอยู่ที่จิต เทคนิค ปราณายมะ ก็น่าจะนำเราเข้าสู่มิติด้านจิต เช่นเดียวกัน
เราปฎิเสธไม่ได้ว่า การฝึกปราณ ส่งผลดีต่อทางกายภาพเป็นอย่างมาก
แต่เราก็ยังเชื่อว่า สาระสำคัญ ของการฝึกปราณายมะ
คือ ทำให้ผู้ฝึก มีความสงบ อารมณ์ มั่นคง พร้อมสำหรับ การฝึกเทคนิคขั้นสูงต่อไป"

จากตำรา ปราณายมะ ขั้นพื้นฐาน สถาบันโยคะวิชการ

กาย ใจ ดี ชีวี มีสุข 🍃
🙏 My Peace Yoga ... Namaste' 🙏

#yoga #mypeaceyoga #mindfulnessyoga #asana #ปราณ #Pranayama
#yogateachertraining #bangkok #thailand #teachertraining #โยคะ
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.